Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen, med unntak av ansettelser og personalsaker.

 Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  •  styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  •  legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  •  gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  •  legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planver

 Driftsstyrets hovedoppgaver er å: 

  • vedta skolens budsjett og sikre at dette disponeres innenfor tildelte rammer 
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra ulike elevundersøkelser og medarbeiderundersøkelser
  • sikre at skolen driver skolebasert vurdering  
  • føre overordnet tilsyn med virksomheten

 Driftsstyret består av to ansatte, to deltakere og tre eksterne medlemmer, med varamedlemmer. Driftsstyret  er rektors overordnede. Rektor er driftsstyrets sekretær og forbereder møtene. Rektor oppfordrer  deltakernes vararepresentanter til å møte på driftsstyremøtene.

Oslo VO Sinsens driftsstyre per januar 2023

 

Fast eksternt medlem og leder:

Monique Renee Bennet  
monique.renee.bennett@ahus.no

 

Eksternt medlem:
Bjørg Haugland

Eksternt medlem:
Trine Fladmoe

Ansatt medlem: Jacob B. Telle

Ansatt medlem: Ishrat Zafar

I tillegg møter:
Rektor, Oslo VO Sinsen, sekretær
Gørild Steen
Rektor informerer og har sekretariatfunksjon, men ikke stemmerett.