Hovedseksjon

Tilrettelegging ved eksamen

Elever med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist sin kompetanse ut fra kompetansemålene i læreplanene (jf. § 3-32). Rektor avgjør etter søknad fra elev eller foresatte hvilken tilrettelegging som er nødvendig. Rektor kan kreve uttalelse fra en sakkyndig instans.

 Tilrettelegging kan være:

  • teksten opplest eller som lyttetekst
  • lengre tid
  • tale til tekst-program
  • oppgaveteksten forstørret
  • oppgaven på tegnspråk eller punktskrift
  • besvare hele eller deler av oppgaven muntlig/skriftlig (dersom det ikke er et spesifikt krav om skriftlig eller muntlig eksamensform i læreplanen (jf. § 3-32))
  • skrivehjelp
  • ekstra belysning
  • hvilerom til disposisjon
  • annen hensiktsmessig tilrettelegging

Søknad avsendes via Visma. Husk å legge ved nødvendig informasjon. Gå inn på "elevsøknad" i Visma og følg instruks.
Obs! Søknad må leveres minimum 2 uker før du har eksamen/heldagsprøve.